• MSG Home (Privātā nekustamā īpašuma apdrošināšana)
 • MSG Apartment Building (Komplekss risinājums daudzdzīvokļu ēku apdrošināšanai)
 • Īpašuma apdrošināšana
 • Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana
 • Celtniecības un montāžas risku apdrošināšana
 • Meža apdrošināšana
 • Speciālās tehnikas apdrošināšana

 

MSG HOME (PRIVĀTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANA)

Kam šī apdrošināšana ir paredzēta?

Jebkurai personai, kurai nepieciešama privātā nekustamā īpašuma apdrošināšana.

Kāpēc šī apdrošināšana ir nepieciešama un svarīga?

Dzīvoklis vai privātmāja ir viens no lielākajiem ieguldījumiem katra cilvēka dzīvē. Apdrošināšana ir vienīgais risinājums, kas pasargās jūs no neparedzētiem izdevumiem un zaudējumiem, kurus var izraisīt negadījums vai avārija.

Mūsu paplašinātais “Visu risku” apdrošināšanas segums pasargās jūs gan no “klasiskiem” riskiem, tādiem kā uguns, dabas stihijas, inženierkomunikāciju avārijas, zādzība, laupīšana, vandālisms, gan no zaudējumiem, kuri var rasties jebkuru citu pēkšņu un iepriekš neparedzētu negadījumu rezultātā, kas netiek iekļauti standarta segumā.

Turklāt, jūsu īpašums tiks apdrošināts pilnā to atjaunošanas vērtībā, bez summas ierobežojuma.

Apdrošināšanas seguma teritorija — Latvija.

 

MSG APARTMENT BUILDING (KOMPLEKSS RISINĀJUMS DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU APDROŠINĀŠANAI)

Kam šī apdrošināšana ir paredzēta?

Daudzdzīvokļu īpašnieku kooperatīvām sabiedrībām (DzĪKS) un dzīvokļu īpašnieku biedrībām (DzĪB).

Kāpēc šī apdrošināšana ir nepieciešama un svarīga?

Zaudējumi var rasties ne tikai atsevišķam dzīvoklim, bet arī kopīpašumam (piemēram: jumtam, kāpņu telpām, pagrabam, liftam, stāvvadam, bērnu laukumiņam, nožogojumam u.tml.). Katrai ēkai tiek veidots savs uzkrājumu fonds, kurš paredzēts ēkas uzturēšanai, tomēr, tas nav paredzēts iepriekš neparedzētu zaudējumu novēršanai turklāt, var būt visai nepietiekams iestājoties lielām bojājumam un/vai zaudējumam.

Mūsu izstrādātais apdrošināšanas risinājums aizsargās jūs no neparedzētajiem zaudējumiem un izdevumiem, kas radās kopīpašuma bojājumu rezultātā vai ir saistīti ar tā pārvaldīšanu vai lietošanu.

Priekšrocības:

 • Notiekot negadījumam vai avārijai netiks tērēts mājas uzkrājumu fondsApdrošināšanas līgumā ir paredzēts mazs pašrisks;
 • Vienkāršota līguma noslēgšana – nepieciešama tikai informācija par īpašuma pamatdatiem;
 • 10% atlaides iegūšana pie atjaunošanas neesot apdrošināšanas gadījumiem un izmaksām.

Unikāls apdrošināšanas segums ietver sevī:

 • Maksimāls segums īpašuma riskiem ar unikālajiem paplašinājumiem;
 • Ēkas īpašnieku Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret trešajām personām;
 • Dzīvokļu īpašnieku savstarpējā (krusteniskā) atbildība.

Apdrošināšanas seguma teritorija — Latvija.

 

īpašuma apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšanas pamatprincips ir kompensēt zaudējumus apdrošinātā īpašumam tā, lai to varētu atjaunot vai aizstāt ar tādu pašu vai līdzvērtīgu īpašumu, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums.

Kādu īpašumu var apdrošināt ar īpašuma apdrošināšanas polisi:

 • Ēkas, telpas, būves (noliktavas, rūpnīcas, biroja ēkas, ofisi, mājokli), kā arī visas palīgēkas un teritorijas labiekārtošanas un aprīkojuma elementi;
 • Izejvielas, gatava produkcija;
 • Ražošanas un tehnoloģiskās iekārtas un citus pamatlīdzekļus;
 • Īpašums jūsu ēkās/telpās/būvēs.

 

Standarta nosaukto risku īpašuma apdrošināšanas polise sedz:

 • Ugunsgrēka un eksplozijas radītie bojājumi;
 • Inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, apkures sistēmu) avārijas radīti zaudējumi;
 • Dabas stihiju radītie zaudējumi: vētra, krusa;
 • Trešo personu radītie zaudējumi: zādzība, laupīšana un vandālisms.

 

Papildus standarta apdrošināšanas segumam, īpašuma apdrošināšanu var papildināt ar sekojošiem paplašinājumiem:

 • Visu risku apdrošināšana – sedz īpašuma neparedzētu un pēkšņu, ārēju vai iekšēju bojājumu, kas radies ārēju apstākļu rezultātā;
 • Īpašumam radītie bojājumi pārsprieguma rezultātā;
 • Tehnoloģisko iekārtu iekšējās salūšanas risks;
 • Darbinieku rupjas neuzmanības radītie zaudējumi;
 • Kiberrisku apdrošināšana: uzņēmuma rīcībā esošo datu ļaunprātīga izmantošana vai IT sistēmu darbības traucējumi uzlaušanas vai datorvīrusu dēļ;
 • Uzņēmējdarbības pārtraukšanas risku (dīkstāve vai apgrozījuma samazinājums ja notiek negadījums ar kādu no īpašumiem norādītajiem jūsu īpašuma apdrošināšanas polisē, un tas ietekmē uzņēmējdarbību).

 

Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

Notiekot apdrošināšanas gadījumam, tiešie zaudējumi, ko sedz īpašuma apdrošināšanas polise, ir tikai daļa no kopējā zaudējuma, ko ciešs uzņēmums. Dīkstāves radītie zaudējumi, kamēr tiek iegādātas jaunas iekārtas vai atjaunotas ēkas, var pārsniegt zaudējumu apmēru par pašu bojāto īpašumu. Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanas pamatprincips ir kompensēt dīkstāves radītos zaudējumus tā, lai klients pēc negadījuma neizjustu nekādas finansiālās sekas un būtu līdzvērtīgā finansiālajā situācijā kā pirms negadījuma.

 

Kādus zaudējumus sedz polise:

 • Negūtie ienākumi un pastāvīgas izmaksas (starpība starp bruto peļņu, ja apdrošinātais risks nebūtu iestājies, un faktisko bruto peļņu);
 • Izdevumi uzņēmējdarbības atjaunošanai.

 

Celtniecības un montāžas risku apdrošināšana

Celtniecības visu risku apdrošināšana (CAR) paredzēta, lai celtniecības darbu laikā aizsargātu objekta īpašnieku pret iespējamiem materiāliem zaudējumiem pēkšņu, neparedzētu, fizisku apstākļu dēļ. Šis apdrošināšanas veids tiek piemērots celtniecības, rekonstrukcijas vai remonta darbiem, kā arī stacionāru iekārtu montāžas darbiem.

Kam tā ir aktuāla: Būvniecības objektu īpašniekiem laikā kad objektos notiek būvniecības, rekonstrukcijas, montāžas vai remonta darbi.

Kāpēc tā ir nepieciešama: Būvniecības apdrošināšana aizsargās objekta īpašnieku no materiāliem zaudējumiem ja ar apdrošināto īpašumu notiek negadījums –  tas ir sabojāts vai neatgriezeniski zaudēts.

Apdrošināšanas segumā ir iespējams iekļaut:

 • Uguns, zibens, eksplozija;
 • Dabas stihijas, zemes vai grunts iegruvumi;
 • Priekšmetu, celtniecības mehānismu, transporta līdzekļu, kravas uzkrišana vai ietriekšanās;
 • Konstrukciju vai ēkas sagrūšana;
 • Zādzība, laupīšana, vandālisms;
 • Celtniecības kompānijas darbinieku nejauša darbība.  

 

Meža apdrošināšana

Mežu apdrošināšana aizsargā meža īpašnieku pret neparedzamiem zaudējumiem, kas var rasties iestājoties negadījumam – dabas stihijai vai cilvēku ļaunprātīgai rīcībai.

Kam tā ir aktuāla: Meža īpašniekiem un to apsaimniekotajiem.

Kādus zaudējumus sedz polise:

 • Uguns risks (ugunsgrēks, eksplozija, zibens spēriens un citi);
 • Dabas stihijas (vētra; krusa)
 • Lidaparāta nokrišana;
 • Augu kaitēkļu un slimību bojājumi;
 • Mehānisku transporta līdzekļu iedarbība;
 • Īpašuma ļaunprātīga bojāšana;
 • Meža zvēru postījumi;
 • Zādzība.

 

Speciālās tehnikas apdrošināšana

Speciālās tehnikas apdrošināšana sedz zaudējumus uzņēmējdarbībā izmantotajai speciālajai tehnikai:

 • Būvniecības un ceļu būves tehnika;
 • Lauksaimniecības tehnikai;
 • Mežizstrādes tehnikai;
 • Ostas tehnika utt.

Speciālajai tehnikai ir plaša darbības specifika un pielietojumu, tāpēc tā tiek apdrošināta ar  visu risku segumu, t.i., netiek uzskaitīti konkrēti riski, kas tiek kompensēti, bet gan nodrošināts apdrošināšanas segums jebkuru ārēju tehnikas bojājumu rezultātā. Tai skaitā:

 • Dabas stihijas, ugunsnelaimes vai eksplozijas radītus zaudējumus;
 • Uzkritušu priekšmetu vai vielu radītus bojājumus;
 • Trešo personu prettiesiskas darbības sekas;
 • Tehnikas zādzības, apzagšanas vai laupīšanas rezultātā nodarītos zaudējumus;
 • Ceļu satiksmes negadījumā radušos bojājumus, gan tehnikai pašai piedaloties ceļu satiksmē, gan transportējot to;
 • Tehnikas apgāšanos, nogrimšanu un citus pēkšņus neparedzamus ārējus bojājumus.

 

Mūsu apdrošināšanas brokeri sniegs Jums konsultāciju un palīdzēs izvēlēties jums atbilstošāko apdrošināšanas risinājumu, kā arī nepieciešamības gadījumā pārstāvēs Jūsu intereses komunikācijā ar apdrošināšanas sabiedrību.

 

Pamatsoļi rīcībai pēc negadījuma (īpašuma apdrošināšana)

Pieprasīt pakalpojumu

Citi pakalpojumi

© Marine Services Group