MSG PRO unikālie apdrošināšanas PRODUkti:

 • MSG Home (Privātā nekustamā īpašuma apdrošināšana);
 • MSG Apartment Building (Komplekss risinājums daudzdzīvokļu ēku apdrošināšanai);
 • MSG Crew Safety (Medicīnisko izdevumu apdrošināšana kuģu īpašnieka atbildības (P&I) polisē noteiktā pašriska apmērā);
 • MSG Production (Producentu un reklāmas aģentūru risku apdrošināšana);
 • MSG Drive (Apdrošināšana autopārvadātājiem).

Piedāvājuma priekšrocības:

 • Paplašināts, pārdomāts, maksimāli aptverošs risku un izdevumu apdrošināšanas segums, kas balstīts uz mūsu speciālistu un klientu pieredzi;
 • Vienkāršota forma un informācijas apjoms apdrošināšanas līguma noslēgšanai;
 • Apdrošināšanas prēmijas apmērs nepārsniedz standarta seguma vidējo tirgus līmeni.

 

MSG HOME (Privātā Nekustamā īpašuma apdrošināšana)

Kam šī apdrošināšana ir paredzēta?
Jebkurai personai, kurai nepieciešama privātā nekustamā īpašuma apdrošināšana.

Kāpēc šī apdrošināšana ir nepieciešama un svarīga?
Dzīvoklis vai privātmāja ir viens no lielākajiem ieguldījumiem katra cilvēka dzīvē. Apdrošināšana ir vienīgais risinājums, kas pasargās jūs no neparedzētiem izdevumiem un zaudējumiem, kurus var izraisīt negadījums vai avārija.
Mūsu paplašinātais “Visu risku” apdrošināšanas segums pasargās jūs gan no “klasiskiem” riskiem, tādiem kā uguns, dabas stihijas, inženierkomunikāciju avārijas, zādzība, laupīšana, vandālisms, gan no zaudējumiem, kuri var rasties jebkuru citu pēkšņu un iepriekš neparedzētu negadījumu rezultātā, kas netiek iekļauti standarta segumā.
Turklāt, jūsu īpašums tiks apdrošināts pilnā to atjaunošanas vērtībā, bez summas ierobežojuma.

Apdrošināšanas seguma teritorija — Latvija.

 

MSG Apartment Building (Komplekss risinājums daudzdzīvokļu ēku apdrošināšanai)

Kam šī apdrošināšana ir paredzēta?
Daudzdzīvokļu īpašnieku kooperatīvām sabiedrībām (DzĪKS) un dzīvokļu īpašnieku biedrībām (DzĪB).

Kāpēc šī apdrošināšana ir nepieciešama un svarīga?
Zaudējumi var rasties ne tikai atsevišķam dzīvoklim, bet arī kopīpašumam (piemēram: jumtam, kāpņu telpām, pagrabam, liftam, stāvvadam, bērnu laukumiņam, nožogojumam u.tml.). Katrai ēkai tiek veidots savs uzkrājumu fonds, kurš paredzēts ēkas uzturēšanai, tomēr, tas nav paredzēts iepriekš neparedzētu zaudējumu novēršanai turklāt, var būt visai nepietiekams iestājoties lielām bojājumam un/vai zaudējumam.
Mūsu izstrādātais apdrošināšanas risinājums aizsargās jūs no neparedzētajiem zaudējumiem un izdevumiem, kas radās kopīpašuma bojājumu rezultātā vai ir saistīti ar tā pārvaldīšanu vai lietošanu.

Priekšrocības:

 • Notiekot negadījumam vai avārijai netiks tērēts mājas uzkrājumu fonds. Apdrošināšanas līgumā ir paredzēts mazs pašrisks;
 • Vienkāršota līguma noslēgšana – nepieciešama tikai informācija par īpašuma pamatdatiem;
 • 10% atlaides iegūšana pie atjaunošanas neesot apdrošināšanas gadījumiem un izmaksām.

Unikāls apdrošināšanas segums ietver sevī:

 • Maksimāls segums īpašuma riskiem ar unikālajiem paplašinājumiem;
 • Ēkas īpašnieku Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret trešajām personām;
 • Dzīvokļu īpašnieku savstarpējā (krusteniskā) atbildība.

Apdrošināšanas seguma teritorija — Latvija.

 

 

MSG CREW SAFETY (MEDICĪNISKO IZDEVUMU APDROŠINĀŠANA KUĢU ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBAS (P&I) POLISĒ NOTEIKTĀ PAŠRISKA APMĒRĀ)

Kam šī apdrošināšana ir paredzēta?
Kuģu īpašniekiem, kuģu menedžeriem un aģentūrām.

Kāpēc šī apdrošināšana ir nepieciešama un svarīga?
Kā zināms, kuģu īpašnieku atbildības (P&I) apdrošināšana aizsargā kuģa īpašnieka intereses no iespējamiem zaudējumiem, ja nodarīts kaitējums trešajām personām,  kā arī sedz izdevumus, kas saistīti ar kuģa apkalpes slimībām, traumām un nāves gadījumiem, kas iegūti jūrnieku nodarbinātības (reisa) laikā. Tomēr, katra  polise ietver pašriskus (franšīzes) dažādiem riska veidiem. Pašriska apmērs kuģu apkalpes medicīniskiem izdevumiem lielākoties ir augsts, tādēļ bieži vien izdevumus par kuģa apkalpes ārstēšanu un saistītās medicīniskās izmaksas, kuras ir mazākas par pašrisku (franšīzi), apmaksā pats kuģa īpašnieks.
Pašriska samazināšana P&I polisei būtiski palielina apdrošināšanas prēmiju. Tāpēc ideāls risinājums kuģa īpašniekam ir mūsu apdrošināšanas produkts “MSG Crew Safety” ar ļoti saprātīgu apdrošināšanas prēmiju un apdrošināšanas segumu katram apkalpes loceklim slimības vai traumas gadījumā P&I polises noteiktā pašriska apmērā. Noslēdzot šādu apdrošināšanas līgumu, kuģa īpašnieks izvairās no neparedzētiem izdevumiem, kas saistīti ar apkalpes locekļu slimību un traumu ārstēšanu, kas nepārsniedz pašrisku, kurš noteikts P&I līgumā. Šādā veidā neveidojas ārkārtas izdevumi, kas kopā varētu sastādīt vērā ņemamu summu.

Apdrošināšanas segums P&I polises pašriska apmērā sevī ietver:

 • Medicīniskos izdevumus;
 • Repatriācijas izdevumus slimības gadījumā;
 • Repatriācijas izdevumus nāves gadījumā;
 • Zobārstniecību.

Kopējo apdrošināšanas prēmiju aprēķina atkarībā no apdrošināšanas seguma summas katram kuģa apkalpes loceklim un apkalpes locekļu skaita.

Apdrošināšanas seguma teritorija — visa pasaule (izņemot apkalpes locekļa pastāvīgās dzīvesvietas valsti).

 

 

MSG PRODUCTION (Producentu un reklāmas aģentūru risku apdrošināšana)

Kam šī apdrošināšana ir paredzēta?
Latvijā reģistrētām kompānijām, kuras nodarbojas ar filmu, reklāmu uzņemšanu un tamlīdzīgu projektu realizāciju.

Kāpēc šī apdrošināšana ir nepieciešama un svarīga?
Veicot darbus saistītus ar filmu vai reklāmas projektiem, tās realizētājam var rasties zaudējumi saistībā ar prasībām no trešo personu vai citu projektā iesaistīto personu puses.
Mūsu risinājums ir vienkāršs, bet ar ļoti plašu segumu. Tā izmantošana padarīs jūsu darbu drošāku, jo risku segums ietver maksimāli plašu risku aizsardzību. Kā arī, projekta izmaksu pozīciju “Apdrošināšana” būs paredzama.

Unikāls apdrošināšanas segums ietver sevī:

 • Prasības no lokāciju īpašniekiem par nodarītajiem zaudējumiem telpām un citam uzticētajām īpašumam;
 • Prasības no filmēšanas, foto tehnikas, rekvizītu, aprīkojuma vai cita īpašuma iznomātājiem saistībā ar to sabojāšanu vai nozaudēšanu;
 • Filmēšanas tehnikas, aprīkojuma vai rekvizītu zādzība vai nolaupīšana;
 • Zaudējumi, kurus izraisījuši apakšuzņēmēji piesaistītie projekta realizācijai;
 • Prasības no aktieru, masu skatu dalībnieku puses, kas saistīti ar realizētāja darbību vai bezdarbību;
 • Traumas nelaimes gadījuma rezultātā projekta realizācijas laikā (projekta realizētājiem, aktieriem vai masu skatu dalībniekiem).

Apdrošināšanas seguma teritorija — Eiropa.

 

MSG DRIVE (APDROŠINĀŠANA AUTOPĀRVADĀTĀJIEM — ĪPAŠAIS SEGUMS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM UN DARBINIEKIEM)

Kam šī apdrošināšana ir paredzēta?
Latvijas uzņēmumiem, kas nodarbojas ar autopārvadājumiem, īpaši piemērota starptautiskajiem kravu pārvadātājiem.

Kāpēc šī apdrošināšana ir nepieciešama un svarīga?
MSG DRIVE ir jūsu instruments, kas nodrošina atbalstu biznesam un sociālo aizsardzību darbiniekiem un to ģimenēm:

 • Unikāls apdrošināšanas risinājums, kurš nodrošina maksimāli plašu risku segumu un atlīdzību zaudējumiem, kas rodas brauciena/komandējuma laikā gan attiecībā uz transportlīdzekļiem, gan to vadītājiem;
 • Uzņēmuma administratīvā sloga samazināšana, apvienojot visu apdrošināšanas līgumu terminus;
 • Iespēja atgūt līdz 20% no apmaksātās apdrošināšanas prēmijas.

Apdrošināšanas seguma teritorija — Eiropa un NVS Eiropas daļa.

 

Lai iepazītos ar produktiem detalizēti, aicinām sazinieties ar SIA “MŪSU DOMĪNIJA” komandas darbiniekiem: tel. 67878610; info@musudominija.lv.

 

Pieprasīt pakalpojumu

Citi pakalpojumi

© Marine Services Group