Garantijas un galvojuma gadījumā apdrošinātājs apņemas samaksāt otrai pusei (garantijas saņēmējam) noteiktu naudas summu, lai segtu zaudējumus kuri radušies saistībā ar nosacījumu neizpildi, ja darījuma partneris (kurš noslēdza ar apdrošinātāju šādu garantijas vai galvojuma apdrošināšanas līgumu) nav izpildījis savas līgumā vai normatīvos uzņemtās saistības.

 

Kam garantiju un galvojumu apdrošināšana ir aktuāla?

Uzņēmumiem, kuri nodarbojas sfērā, kur šādu apdrošināšanas veidu kā obligātu nosaka spēkā esošie normatīvie akti un tiem, kuri noslēguši līgumu, saskaņā ar kura nosacījumiem galvojums ir nepieciešams (kā piemēram būvniecība, preču piegāde vai pakalpojumu nodrošināšana).

 

Kāpēc tā ir nepieciešama un svarīga?

Bieži vien galvojuma nepieciešamību nosaka spēkā esošie normatīvie akti ar kuriem tiek regulēta noteikta sfēra. Ar šādiem normatīviem tiek aizsargātas Valsts institūciju intereses kā piemēram nodokļu administrēšanas iestādes vai vides aizsardzības institūcijas.

Savukārt, garantiju apdrošināšanas produkti pasargā līgumslēdzēju puses no iespējamiem finansiālajiem zaudējumiem saistībā ar noslēgta līguma neizpildi vai tā daļēju izpildi. Pirms šādu apdrošināšanas līgumu noslēgšanas risku parakstītāji izvērtē galvojamās personas finansiālo stāvokli pārskatot to finanšu pārskatus (t.sk. operatīvos finanšu datus, nodokļu nomaksu, sadarbību citos apdrošināšanas veidos u.tml.). Gadījumos, kad apdrošinātāji nav spējīgi izsniegt nepieciešamo garantiju vai galvojumu, pastāv iespēja vienoties par tādiem papildus nodrošinājumiem kā fiziskas un / vai juridiskas personas galvojumu, depozītu u.tml.

 

Pastāv dažādu saistību garantiju un galvojumu apdrošināšanas veidi:

  • Konkursa piedāvājuma garantija;
  • Priekšapmaksas garantija;
  • Darbu izpildes garantija;
  • Garantijas perioda / termiņa garantija;
  • Tūrisma operatora / IATA garantija;
  • Muitas galvojums;
  • Akcīzes galvojums;
  • Atkritumu apsaimniekotāja galvojums.

 

Mūsu apdrošināšanas brokeri sniegs jums pilnvērtīgu tirgus apskatu un palīdzēs izvēlēties jums atbilstošāko apdrošināšanas risinājumu individuāli pielāgoto jūsu vajadzībām, kā arī nepieciešamības gadījumā pārstāvēs jūsu intereses komunikācijā ar apdrošināšanas sabiedrību pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

Pieprasīt pakalpojumu

© Marine Services Group